Novinky

Rozlúčka so záhradou a spoločné raňajky s rodičmi, jesenné dopoludnie v MŠ

21.09.2023 13:20
Na 16.10. plánujeme v našej škôlke akciu: Rozlúčka so záhradou. Bude spojená so spoločnými raňajkami s rodičmi v materskej škole. Celé dopoludnie môžu rodičia stráviť s nami, aby sme spolu ochutnali, ako chutí jeseň.  Organizáciu plánujeme nasledovne: Ráno privediete deti do MŠ tak ako vždy. Prinesiete z domu to, čo ste s deťmi doma vytvorili z toho, čo nám jeseň ponúka: svetlonosy, gaštankové figúrky, obrázky z prírodnin... Ak sa vám v záhrade urodil mimoriadne veľký, alebo tvarovo zaujímavý plod, prineste ho, oživí nám našu výstavku. Deti budú až 8:45 tvoriť v triede malé jesenné  dielka.  8:45- deti vyjdú pred budovu, kde ich už budú čakať rodičia. Prezrieme si výstavku vašich domácich prác a začneme s deťmi dopoludnie plné jesenných hier na školskom dvore.  Ak máte zaujímavý recept na ovocnú alebo zeleninovú špecialitku, môžete nám priniesť ochutnávku, aby si deti všetkými zmyslami overili, aká je jesenná príroda štedrá a chutná.   Po...

Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením 5 roku veku (akt. marec 2022)

25.05.2022 13:18
  Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením 5 roku veku (akt. marec 2022) Podľa školského zákona môže zákonný zástupca požiadať riaditeľku materskej školy, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta. Ide spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku v priebehu mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia v nasledujúcom školskom roku s vysokou pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa podľa § 19 ods. 4 školského zákona, pretože podľa § 60 ods. 1 školského zákona, môže byť na základné vzdelávanie výnimočne prijaté len dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie. Ak našu materskú školu už Vaše dieťa navštevuje, Vy ako zákonný zástupca požiadate riaditeľku MŠ o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania...

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

08.04.2022 11:33
O pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa jedná vtedy,ak dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, nedosiahlo školskú spôsobilosť. Po novom ide o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, nie o odklad. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1.septembra, ktorý nasleduje po dni , v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ.   Ako postupovať, ak dieťa potrebuje zostať v materskej škole aj napriek tomu, že do 31.8. dovŕši 6 rokov? Rodič písomne požiada riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (viď. tlačivo: žiadosť o pokračovaní plnenia PPV.docx (12520) ). K žiadosti priloží: -  písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a  prevencie (CPPPaP viď tlačivo: súhlas CPPaP s pokračovaním PPV.docx...

Úprava povinnosti odhlasovania detí

18.10.2021 10:04
Od 18. 10. bol zmenený spôsob odhlasovania detí, ktorý sa týka detí rok pred povinnou školskou dochádzkou, teda detí, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie . Rodič už môže odhlásiť dieťa bez potvrdenia lekára na 7 vyučovacích dní. Bližšie informácie: rozhodnutie oospravedlňovaní od 18.11.2021.pdf (164833)

Čo robiť, ak chcem odklad školskej dochádzky

18.03.2021 13:56
Aktuálne informácie o odklade dochádzky do ZŠ:  Postup pri odklade do ZŠ.docx (0) Inf. súhlas o odklade.docx (0) žiadosť o odklad PŠD.docx (0) súhlas lekára a CPPPaP s pokračovaním PPV.docx (13 kB)

Lekárske potvdrenia

18.09.2017 12:29
Oznámenie o zrušení povinnosti predkladať lekárske potvrdenia Na základe nového usmernenia č. 1/17 rušíme povinnosť rodiča predložiť po chorobe dieťaťa potvrdenie od lekára o tom, že dieťa je zdravé. V ojedinelých prípadoch (ak má učiteľka podozrenie, že dieťa prišlo po chorobe nedoliečené) si toto potvrdenie od rodiča môže vyžiadať. Ráno má učiteľka možnosť neprijať dieťa, ak prejavuje príznaky choroby. V priebehu dňa, pokiaľ sa u dieťaťa začnú prejavovať prejavy ochorenia, to telefonicky oznámi rodičovi a ten je povinný v čo najkratšom čase si dieťa prevziať, nakoľko MŠ nemá priestorové ani personálne podmienky dieťa izolovať, aby neprenieslo chorobu na ostatných. PROSÍME VÁS O ZODPOVEDNÉ DODRŽIAVANIE ZÁSADY:  CHORÉ DIEŤA NEPATRÍ DO KOLEKTÍVU (s teplotou, kašľom, hnačkou, zvracaním, so sadrou...). CHRÁNITE TAK VAŠE DIEŤA ALE AJ OSTATNÝCH. Upozorňujeme, že učiteľky majú zákaz podávať deťom akékoľvek lieky (sirupy, vitamíny,...

Čísla účtov

25.10.2016 14:38
Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu stravy je:   SK08 0200 0000 3500 1193 4132 Číslo účtu v tvare IBAN pre platbu školného je: SK45 0200 0000 0000 2132 3132

ODHLASOVANIE DETÍ

03.05.2011 13:06
 Prosíme rodičov, aby nezabúdali svoje dieťa odhlásiť z obedov. Na chodbe je odhlasovací hárok, kde si ho treba vyškrtnúť v prípade, ak vopred viete, že v daný deň nepríde. Odhlasovať deti možno aj telefonoicky na čísle MŠ: 0911/875737. Ak dieťa neodhlásile do 7:00 v daný deň je rátané k obedu a pre vás to znamená povinnosť platby za tento obed. 

Informácie o platbách

18.10.2010 08:39
Prosíme rodičov, aby príspevok za dochádzku do MŠ (tzv. školné) zaplatili vždy do 10-teho v mesiaci na účet obce Abrahám. Platba cez účet musí byť špecifikovaná menom dieťaťa a poznámkou: školné. VZN o výške "školného":  VZN školy a školské zar..docx (15,6 kB) Úhradu platby za stravu je potrebné zrealizovať vždy k 1. dňu v mesiaci, za ktoré je strava uhrádzaná (napr.:1. septembra musí byť uhradená strava za celý september). Ak sa potom v priebehu mesiaca dieťa zo stravy odhlási, bude mu to odrátané z platby na nasledujúci mesiac. Platba sa uhrádza na účet Školskej jedálne pri MŠ a rovnako je nutné špecifikácia menom dieťaťa. Prihláška na stravovanie: PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE.docx (14,3 kB)

Webová prezentácia bola spustená

26.09.2010 17:27
  Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.Naša web stránka by mala spĺňať  hlavne informatívnu funkciu.Dozviete sa o akciách,nahliadnete do fotoalbumov,ktoré Vám priblížia atmosféru Vami už prežitú.Nazriete do  výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich drobcov. Prostredníctvom Vašich  a našich podnetov chceme skvalitniť spoluprácu školy a rodiny,reagovať na Vaše pripomienky a v neposlednom rade  zviditeľniť našu MŠ širšiemu okruhu blízkych ľudí.