Rada školy pri MŠ Abrahám

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom,ktorý vyjadruje a posudzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov,pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.
Rada školy bola ustanovená podľa §25zákonaSNR č. 596/2003z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky ministerstva školstva SR č. 291 z. z. o školskej samospráve.
Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Na svoje zasadnutia podľa potreby prizýva RŠ riaditeľku MŠ, a iných hostí. Rada školy sa stretáva najmenej štyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schvaleného plánu. Volí sa na obdobie štyroch rokov. Rada školy v aktuálnom zložení je platná od 26.8.016. Najbližšie riadne voľby do RŠ budú v auguste 2020.

 

Rada školy pri Materskej škole-ABRAHÁM

Členovia Rady školy sú:
 - za pedagogických zamestnancov: p. Katarína Ostrožanská

 - za nepedagogických zamestnancov: p. Eva Szollosyová

- za rodičov: Mgr. Mária Masarovičová 

-za zriaďovateľa: p. Ing. Jana Takáčová a p. Milan Janík

 

Predsedníčkou Rady školy bola zvolená p. Ing. Jana Takáčová, podpredsedníčkou p. Mgr. Mária Masarovičová.

Rodičia môžu p. Masarovičovú podľa potreby kontaktovať na: bugina@gmail.com. 

Svoje problémy, názory, podnety, kritiku aj pochvalu môžete tiež písať na náš škôlkarsky mail: materska.abraham@gmail.com