SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

MATERSKEJ ŠKOLY ABRAHÁM,

jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2015/16:

VVČ 15-16.docx (135433)