Konzultácie učiteliek pre zákonných zástupcov v oblasti výchovy

 
 

Konzultácie učiteliek pre zákonných zástupcov v oblasti výchovy: na požiadanie vo vopred dohovorenom  čase v nepriamej činnosti učiteliek. Informácie o deťoch poskytujú učiteľky bez prítomnosti dieťaťa. Stretnutie so zákonnými zástupcami si dohodnú mimo čas priamej práce s deťmi. O toto stretnutie môže požiadať zákonný zástupca učiteľku, v prípade potreby aj učiteľka zákonného zástupcu. Častejšie konzultácie sú potrebné počas adaptačného obdobia. Učiteľky sa snažia zabezpečiť pocit istoty pre každé dieťa, preto obojstranné informácie v tomto období sú veľmi potrebné. Častejšie konzultácie sú potrebné aj pri deťoch so špeciálnymi potrebami, prípadne s odloženou školskou dochádzkou.

Náš tetefonický kontakt: 

031/7857201