Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

08.04.2022 11:33

O pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania sa jedná vtedy,ak dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, nedosiahlo školskú spôsobilosť.

Po novom ide o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, nie o odklad.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1.septembra, ktorý nasleduje po dni , v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ. 

 Ako postupovať, ak dieťa potrebuje zostať v materskej škole aj napriek tomu, že do 31.8. dovŕši 6 rokov?

Rodič písomne požiada riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (viď. tlačivo: žiadosť o pokračovaní plnenia PPV.docx (12520) ). K žiadosti priloží:

-  písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a  prevencie (CPPPaP viď tlačivo: súhlas CPPaP s pokračovaním PPV.docx (12066))  

-  písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast (viď. tlačivo:  súhlas lekára s pokračovaním PPV.docx (12727))

-  informovaný súhlas zákonného zástupcu ( viď. tlačivo: Inf. súhlas rodiča s pokračovaním PPV.docx (14153)  )

Rodič žiadosť s potrebnými prílohami predloží riaditeľke materskej školy najneskôr do dňa dňa zápisu detí do MŠ.