Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením 5 roku veku (akt. marec 2022)

25.05.2022 13:18

 

Dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením 5 roku veku (akt. marec 2022)

Podľa školského zákona môže zákonný zástupca požiadať riaditeľku materskej školy, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta. Ide spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku v priebehu mesiaca september, ktorých zákonní zástupcovia v nasledujúcom školskom roku s vysokou pravdepodobnosťou požiadajú o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky pred dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa podľa § 19 ods. 4 školského zákona, pretože podľa § 60 ods. 1 školského zákona, môže byť na základné vzdelávanie výnimočne prijaté len dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak našu materskú školu už Vaše dieťa navštevuje, Vy ako zákonný zástupca požiadate riaditeľku MŠ o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku.
Do 31. augusta daného roku  riaditeľke MŠ predložíte:
♣ súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
♣ súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast
Po predložení uvedených súhlasných vyjadrení riaditeľ ka MŠ zaznamená skutočnosť, že Vaše dieťa bude od nasledujúceho školského roku dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie, len v osobnom spise dieťaťa. O danej skutočnosti nevydáva žiadne rozhodnutie.

Ak ide o dieťa, ktoré v našej materskej škole ešte nie je prijaté, a Vy ako zákonný zástupca požiadate riaditeľku MŠ o prijatie svojho dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku do 31. augusta daného roku, takéto dieťa musí byť najskôr do danej materskej školy prijaté na základe žiadosti, ku ktorej priložíte potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní. 
Spolu so žiadosťou zároveň predložíte  aj žiadosť o prijatie dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku do 31. augusta daného roku, a k nej priložíte:
♣ súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
♣ súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
V tomto prípade riaditeľka MŠ, ak má voľnú kapacitu:
– vydá rozhodnutie o prijatí do materskej školy a
– zaznamená skutočnosť, že dané dieťa bude od nasledujúceho školského roku dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie, len v osobnom spise dieťaťa. O danej skutočnosti nevydáva žiadne rozhodnutie.